Skip to main content

Full text of "socialdemokraternas_sanna_natur"

See other formats


Socialdemokraternas sanna natur 
Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info Nfed anledning av den senaste tidens angrepp fran socialdemokratema och den 
smutskastningskampanj som partiet amnar utsatta Sverigedemokraterna for, 
ger SD-Kurirens Mattias Karlsson dig har en inblick i det socialdemokratiska 
partiet bakom den demokratiska fasaden. Socialdemokratema sager sig vilja 
avsloja Sverigedemokraternas sanna natur ; har presenteras deras egen. 

Skramda av Sverigedemokraternas okande popularitet bland de svenska 
arbetarna har socialdemokratema och deras ungdomsforbund, SSU ; lanserat en 
riksomfattande smutskastningskampanj mot partiet. Malet med kampanjen sags 
vara att "... avsloja Sverigedemokraternas sanna natur. Deras kopplingar till 
nazism, kriminalitet ; deras odemokratiska metoder" etc. Fragan ar hur ett 
parti som foresprakat revolution, hyllat massmordare, fomekat massmord, 
tvangssteriliserat manniskor i rasforadlande syfte och attackerat 
meningsmotstandare, kan anse sig ha nagon som heist trovardighet pa det har 
omradet? Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info 2 Kopplingar till nazism - socialdemokraterna och rasbiologins politik 

Socialdemokraterna, som sager sig forfaras over Sverigedemokraternas 
pastadda kopplingar till nationalsocialismen, ar nog det svenska parti som har 
det grovsta syndaregistret pa detta omrade. Man skall da ha i atanke att flera 
av de borgerliga partierna haft valsamverkan med nazistiska och fascistiska 
partier, och i centerns fall aven pladerat for rashygien i sitt partiprogram. 
Socialdemokraternas vurmande for rasbiologin var dock sa omfattande ; att man 
i vissa fall fungerade som en inspirationskalla for de tyska nationalsocialisterna. 
Jamfort med socialdemokraterna ar de snedsteg som begatts i 
Sverigedemokraternas historia rena barnleken. Att ett parti med en historia 
som socialdemokraternas nu har mage att peka finger och forsoka satta sig till 
doms over ett parti vars historia inte innehaller en brakdel sa manga snedsteg 
som det egna ; tyder pa en skrammande historieloshet och en i det narmaste 
granslos frackhet. Vore jag socialdemokrat skulle jag akta mig noga innan jag 
borjade kasta sten i ett valdigt skort glashus. 

Socialdemokraternas tidigare positiva hallning till rashygien kan inte 
bortforklaras med att de var ett offer for den radande tidsandan. Rasbiologin 
var en naturlig del av den socialistiska ideologin, vilket med all onskvard 
tydlighet framgar av boken "Rasbiologi och socialism". Denna bok redogor for 
det tydliga slaktskapet mellan socialismen och rasbiologin och dar kan man 
bland annat hsa pastaenden som: "Att den nordiska rasen ar vardefullare an 
den negroida har atskilligt fog for sig..." Boken gavs ut 1926 och forfattades av 
Allan Vougt som var chefredaktor for den socialdemokratiska tidningen Arbetet, 
mangarig riksdagsledamot och ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen 
samt sa smaningom aven forsvarsminister (Historien om Sverige-drommar och 
verklighet, Herman Lindgyist sid. 310). 

De konservativa krafterna i Sverige var i manga fall motstandare till det 
rasbiologiska tankandet, da detta grundade sig pa darwinismen och darmed 
stred mot den kristna laran. Socialdemokraten Vougt gick till kraftfullt angrepp 
mot denna konservativa syn pa rasbiologin: "Annu reagerar manniskornas 
konservativa flertal starkt mot det forslag om sterilisering av forbrytare, vilken 
bara ar den ena sidan av rashygienens krav pa inskrankning av de mindre goda 
elementens fruktsamhet. . . men framtidens manniskoslakte kommer utan tvivel 
att visa langt mindre skonsamhet mot de neddragande elementen an vi. " 

Vougt fick ratt i denna forutsagelse nar nationalsocialisterna i Tyskland 
ytterligare utvecklade de svenska socialdemokraternas rasbiologiska tankar. 
Ingen skall forledas att tro Allan Vougt var nagot undantag pa det har omradet 
det finns otaliga exempel pa att rastankande var mycket dj upt forankrat inom 
den socialdemokratiska ledningen. 3 Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info Arthur Engberg som aven han var chefredaktor for tidningen Arbetet och 
sedermera socialdemokratisk ecklesiastikminister uttryckte sig pa foljande 
satt: "Vi hava ju lyckan att aga en ras ; som annu ar ganska oforstord, en ras 
som ar barare av mycket hoga och goda egenskaper." (atergivet i Dagens 
Nyheter den 20 augusti 1997). 

En annan rasideologisk socialdemokrat med hog profil var forfattaren Bengt 
Lidforss som bland annat skrev i Arbetet att: "Vad negern kan tillagna sig av 
var europeiska civilisation bildar blott och bait en tunn fernissa kring hans 
ursprungliga vasen, i sitt inre ar och forblir han neger." Lidforss var ocksa av 
den bestamda asikten att det var: "en livsfraga att halla sig fritt fran 
inblandning av fysiskt och andligt underlagsna raser." (H. Lindgvist sid. 311) 

Ett annat exempel pa den svenska socialismens ideologiska forhallande till 
rasbiologin ar den skrift som den socialistiska studentorganisationen Clarte gav 
lit 1925, skriven av Karl Evang och Ebbe Linde. Dar havdade forfattarna att det 
var viktigt att lagga en modern vetenskaplig syn pa samhallslivet och den 
socialistiska utvecklingen. "Med gladj e ser socialismen darfor varj e framstot i 
riktning mot okad tillampning av biologins resultat pa manniskornas kollektiva 
liv. Tanken att inskranka antalet barare av oformanliga anlag ar salunda en 
rationell tanke ; som alltid fatt stod fran socialistisk sida. I ett socialistiskt 
plansamhalle kommer atgarder i denna riktning att inga i det allmanna 
halsovardsarbetet. " 

"Principiellt ar ocksa socialismen livlig anhangare av tanken pa att i 
manniskornas samhalle tillampa samma betraktelsesatt som galler for naturen i 
ovrigt" (Contra. nu). Den steriliseringslag som infordes 1934 och - med vissa 
forandringar gallde - till 1975 hade sina rotter i 1920- och 1930-talens 
rasbiologiska tankande. 1922 motionerade socialdemokraterna Alfred Petren 
och Ernst Wigforss om tvangssterilisering av forstandshandikappade i Sverige 
med hanvisning till de 'Rashygieniska vandorna av att sinnessloa fortplantar 
sig". 

Socialdemokraten Petren avslojade ocksa vid en debatt i kammaren att man 
forst overvagt att avratta de sa kallade sinnessloa, men att detta fallit pa att 
det kunde skapa oro bland de avrattades foraldrar som i vissa fall trots allt 
tyckte om dem. Redan tva ar tidigare hade t|almar Branting (ledare for 
socialdemokraterna och statsminister i tre omgangar mellan 1920 och 1925) 
motionerat om att staten skulle inratta ett rasbiologiskt institut. 

Efter att Hitler hade tagit makten i Tyskland 1933 infordes en lag om 
tvangssterilisering. Den socialdemokratiske justitieministern Karl Schlyter 
sande da omedelbart en grupp svenska experter till Nazityskland for att studera 
de nya tyska lagarna och lara av de tyska erfarenheterna (H. Lindgvist sid. 320, 
321). 4 Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info Hj almar Branting och hans parti fick ocksa sitt rasbiologiska institut, men forst 
sedan socialdemokraterna mer langsiktigt overtagit regeringsmakten (1932) 
kunde tankarna pa sterilise ring av "mindre goda element" forverkligas, vilket 
skedde genom en lag 1934. Tanken var att personer som " misstankes overfora 
sinnessjukdom eller annan sinnesslohet eller svarartad sjukdom eller svart lyte 
av annat slag" skulle forhindras att skaffa barn. 

I lagens grundregler var det forst tankt att den berorde sjalv skulle acceptera 
en sterilisering, men i praktiken blev det ofta sa att myndighetspersoner 
"overtalade" personerna att skriva under om sterilisering, inte sallan i utbyte 
mot andra formaner som till exempel sociala bidrag eller en bra lagenhet. Det 
fanns ocksa utrymme i lagen for tvangsmassiga atgarder mot dem som inte 
ansags vara rattskapabla. Ar 1941 skarptes steriliseringslagen ytterligare sa att 
aven personer med ett "asocialt levnadssatt", som till exempel ogifta flickor 
som blivit gravida, kunde bli tvangssteriliserade. 

I boken "Kris i befolkningsfragan" gick forfattarna Gunnar och Alva Myrdal till 
angrepp mot den gallande tvangssteriliseringslagen, da de menade att denna 
inte gick tillrackligt langt nar det gallde "utsovring av hoggradigt livsodugliga 
individer". Forfattarna var oppna for tanken att minst var tionde svensk skulle 
steriliseras och de sade sig vilja se "ett ganska skoningslost 
steriliseringsforfarande" och "en sa Strang lagstiftning som mojligt." 

Enligt makarna Myrdal hade de manniskor som lag samhallet till last ingen ratt 
att satta barn till varlden. Makarna Myrdal delade in befolkningen i 
"toppvardiga och icke toppvardiga" och uttryckte en onskan om att: "Heist 
skulle man pa den vagen [sterilisering] vilja utrota all slags fysisk och psykisk 
mindervardighet inom befolkningen. " . 

Bokens rasmedvetna forfattare nadde senare hoga positioner inom 
socialdemokratin. Gunnar Myrdal blev handelsminister ; medan Alva aren 1967- 
1973 var konsultativt statsrad. Den socialdemokratiska 
steriliseringslagstiftningen innebar att mer an 60 000 manniskor steriliserades i 
Sverige under aren 1935-75, vilket ar fler an i nagot annat vastland bortsett 
fran Nazityskland. Langt ifran alia led av nagon form av forstandshandikapp 
utan aven epileptiker ; alkoholister, kriminella, "osedliga" kvinnor, och andra 
asociala element blev tvangssteriliserade i rasforadlande syfte. Mer an 20 000 
ogifta gravida kvinnor steriliserades under utpressning, genom att lagen endast 
tillat dem att fa abort om de godtog sterilisering efterat (H. Lindgvist sid. 321, 
322). 

Att Sverigedemokraternas forsta partiledare, Anders Klarstrom, i sina tidiga 
tonar var medlem i en nazistisk organisation ar nagot som ofta och garna 
patalas av socialdemokrater och andra som ett bevis pa att Sd ar ett 
"nazianstruket" parti. Att socialdemokraten Ragnar Eriksson, som var politisk 
sakkunnig i regeringskansliet, ecklesiastikminister i den socialdemokratiska 5 Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info regeringen under aren 1957- 1967 och sedermera aven landshovding i Uppsala, 
var en av grundarna till den fascistiska organisationen Forbundet nya Sverige, 
ar dock nagot som det talas tystare om (en annan av grundarna till denna 
organisation var den kande fascisten Per Engdahl som sedermera kom att bli en 
"inspirerande samtalspartner" till den socialdemokratiske statministern Tage 
Erlander enligt Svenska Dagbladet den 19 maj 1994). 

Det tycks heller inte vara nagon som anser att socialdemokraterna ar ett 
"nazianstruket" parti bara for att den fore detta ledaren for 
Nationalsocialistisk Front, Anders Hogstrom, numera ar aktiv medlem i partiet. 

Att den fore detta SSU ordforanden Nils Flyg sedermera blev ledare for ett av 
Sveriges storsta nazistpartier, Socialistiska partiet (H. Lindgvist ad. 175), att 
det var den svenska socialdemokratiska regeringen som pa 1930-talet begarde 
(och fick forslaget beviljat) att tyskarna skulle stampla ett "J" i tyska judars 
pass, att det var en socialdemokratisk statsminister som godkande 
transporterna av nazityska soldater genom Sverige och som forsag Nazityskland 
med nodvandiga ravaror, att forfattaren Bosse Schon under 
materialinsamlingen till sin bok, Dar jarnkorsen vaxer, stotte pa 
socialdemokratiska kommunpolitiker som varit frivilliga i Waffen-SS under 
andra varldskriget, att den socialdemokratiske riksdagsledamoten Luciano 
Astudillo ar 2000 talade vid en antisemitisk demonstration i Malmo, dar 
deltagarna eldade upp en halmdocka forestallande en j ude samt slapade ut en 
judisk butiksagare pa gatan och misshandlade honom. (Dagens Nyheter den 17 
oktober 2000), eller att den socialdemokratiska regeringen den 14 december 
2000 beviljade livslang konstnarslon at den antisemitiske tecknaren Lars 
Hillersberg, som bland annat gjort omslagsteckningen till den okande 
judehataren Ahmed Ramis bok "Judisk haxprocess i Sverige" dar forintelsen av 
judar under andra varldskriget fornekas, verkar inte heller ha paverkat synen 
pa socialdemokraternas trovardighet som moraliskt hogtstaende antinazister. Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info 6 Demokratins forsvarare? - forberedelse for revolution, beundran for tyranner och forsvar av 
massmord 

Socialdemokraterna forsoker nu framstalla sig demokratins forsvarare mot de 
sa kallade "framlingsfientliga krafterna" inget kunde dock vara langre ifran 
sanningen. Bortsett fran att man regerar med stod fran ett parti som fram tills 
alldeles nyligen var oppet kommunistiskt och som forsvarat nagra av de mest 
blodsbesudlade terrorregimerna i varlden, sa har socialdemokraterna sj alva ett 
minst sagt tvivelaktigt forhallningssatt till demokratin. 

Flera ledande socialdemokrater har de senaste decennierna uttryckt sitt stod 
for kommunistiska tyranner och forsokt slata over folkmord begangna av 
kommunistiska regimer. Den socialdemokratiska regeringen har aven forsett 
kommunistdiktaturerna i bland annat Kuba, Nordvietnam, Tanzania, Angola och 
Etiopien med otaliga miljarder kronor i stod genom svenska bistandspengar. 

Under det socialdemokratiska partiets ungdom var det ocksa langt ifran 
sjalvklart att makten skulle vinnas med demokratiska metoder. Nar 
socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting 1917 befann sig i Ryssland for att 
delta i hyllningarna av februarirevolutionen sade han till Bolsj evikernas tidning 
Pravda: "avgorandets dag narmar sig ocksa for oss. Revolutionens eld tands, jag 
kanner den ar nara, och det ar var brinnande onskan att var kommer att bli 
som deras." ( H. Lindgvist sid. 178) 

Aven Per-Albin Hansson som sedermera blev socialdemokratisk statsminister 
gjorde flera uttalanden som knappast kan tolkas pa nagot annat satt an att 
socialdemokraterna forberedde sig for en vapnad revolution. I sitt forstamajtal 
1917 sade Per-Albin Hansson: " Aven i vart land har favaldets timma slagit. Den 
ryska revolutionen har gjutit eld i vara sinnen. [...] en revolution agiteras inte 
fram. Den kommer nar folket bragts till ett sadant lage, att det med eller mot 
sin vilja maste genom en resning soka en utvag. [...] Den maktiga 
demonstrationsvag som nu gar genom landet ; har ingivit borgarklassen en 
halsosam skrack. Det ar ett gott tecken att borgarna fruktar revolutionen. Det 
ar icke heller ett tecken som forskracker oss ; att borgarna rusta sig mot 
revolutionen. [...] Vapnar sig borgarklassen mot oss ; sa skall de svaras med 
samma mynt [...]" (H. Lindgvist sid. 192) Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info 7 Flera av socialdemokratins tunga namn vid den har tiden foresprakade alltsa en 
revolution och faktum ar att man vid ett partistyrelsemote diskuterade 
huruvida en revolution skulle genomforas eller ej. Partiet bildade aven ett 
revolutionsforberedande organ kallat "Arbetarkommiten", vilket senare av den 
socialdemokratiske partisekreteraren Fredrik Strom kom att beskrivas som " 
Den mest sovj etliknande institution som svensk socialdemokrati nagonsin givit 
partiofficiell sanktion och ett av de radikalaste aktionsutskotten i svensk politik 
overhuvudtaget." (H. Lindgvist sid. 196) 

Nu blev det ju lyckligtvis sa att Sverige slapp uppleva en vapnad 
socialistrevolution, da socialdemokraterna lyckades erhalla tillrackligt stort 
folkligt stod for att kunna genomfora ett fredligt maktovertagande och behovet 
av en revolution darmed forsvann. Revolutionsromantiken och vurmandet for 
regimer som tagit makten med vald forsvann dock aldrig helt ur partiet. 
Ledande socialdemokrater har vid ett flertal tillfallen uttryckt sympati for 
totalitara regimer varlden over. 

Birgitta Dahl som senare blev socialdemokratisk minister och riksdagens talman 
var tidigare ordforande for organisationen Svenska kommitten for Vietnam. Nar 
uppgifterna om den kambodjanska kommunistregimens folkmord spreds over 
varlden avfardade Dahl dessa som "logner och spekulationer" ; samtidigt som 
hon forsvarade fortrycket av kambodj anerna med motiveringen att "det var 
nodvandigt att snabbt fa igang livsmedelsproduktionen och det maste kravas 
stora offer av befolkningen" (Tidskriften: Vietnam Nu nummer 2 - 1977). Under 
de fyra aren narmast efter kommunisternas massaker pa den kambodjanska 
civilbefolkningen, da tva av Kambodj as davarande sju miljoner invanare 
mordades, fortsatte Svenska kommitten for Vietnam med Birgitta Dahl som 
ordforande att stodj a den kambodj anska mordarregimen. 

En annan socialdemokratisk minister, Pierre Schori ; har vid flera tillfallen 
lovprisat den kubanska kommunistdiktaturen och dess ledare massmordaren 
Fidel Castro. 1974 menade Schori att den kubanska regimen hade skapat ett 
"socialistiskt foredome" for andra lander att ta efter och i en intervju i 
Sydsvenska dagbladet den 20 juli 1986, beskrev han Castro som "En av de 
storsta i samtidshistorien", en man med en "renassansfurstes drag" som ar "for 
stor for sin 6." Denna positiva installning till Kubas diktator delades troligen av 
den fore detta socialdemokratiske statministern, Olof Palme, som var den ende 
vasterlandske stats- eller regeringschef som legitimerat Castros 
kommunistdiktatur, genom sitt besok i juni 1975 dar tillsammans med Fidel 
Castro talade pa ett kommunistiskt massmote i Kubas huvudstad Havanna infor 
hundratusentals askadare. 

Olof Palme och en mangd andra ledande socialdemokrater var mycket starka 
motstandare till den amerikanska ockupationen av det kommunistiska Vietnam. 
Daremot var den socialdemokratiska regeringen direkt fientligt installd de 
baltiska landernas frigorelse fran den sovjetiska ockupationen. 8 Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info Socialdemokratenias utrikespolitiske talesman Sture Eriksson sade i en 
utrikesdebatt i riksdagen 1988: "De finns som efterstravar okad turbulens i det 
baltiska omradet. En moderat ledamot av riksdagens utrikesutskott [Gunnar 
Hokmark] ansag for tre veckor sedan i en tidningsartikel att Sverige bor agera 
for att bryta loss Estland, Lettland och Litauen fran Sovj etunionen. Det vore 
betankligt om sadana utrikespolitiska stolligheter spreds utanfor 
extremmoderaternas krets." ( Vanstern och tyrraniet - Per Ahlmark) 

Var nuvarande statsminister Goran Persson forefaller inte heller vara odelat 
negativ till kommunistiska diktaturer och deras ledare. Efter att forst ha 
uttryckt sig berommande angaende den "politiska stabiliteten" i det totalitara 
Kina beskrev han sedan den Nordkoreanske diktatorn och massmordaren Kim 
Jong n som "[...] en livlig, palast och oppen man" och nar den vietnamesiska 
kommunistregimen efter en svaltkatastrof delvis overgav planekonomin och 
oppnade upp for foretagande och handel kallade Persson detta for "svinaktig 
kapitalism" (Sydsvenska Dagbladet 29 mars 2003). 

Vid otaliga tillfallen har socialdemokraternas ungdomsforbund, SSU, ingatt 
organiserade samarbeten med revolutionara kommunistiska grupperingar. I 
tidningen Metro den 13 december 1999 avslojas det att SSU Malmo, under tva 
ar samarbetat med kommunistiska valdsgrupperingar. Flera av SSU:s 
broderorganisationer hade dessutom statt under bevakning av SAPO. En av 
grupperna, Autonomt Motstand, hade i flygblad uppmanat till att branna 
polisbilar och sabotera politiska byggnader. Autonomt Motstand ingar i ett 
hemligt natverk av vansterextremistiska grupper och SAPO ansag att dessa 
grupper utgj orde ett potentiellt hot mot rikets inre sakerhet och medborgarnas 
trygghet. Strax darefter deltog SSU aven i en kampanj kallad "Stoppa 
kommunisthetsen" ; vars mal var att satta stopp for skolundervisning om 
kommunismens massmord, tillsammans med bland andra revolutionar 
kommunistisk ungdom ; RKU. 

Strax innan Goteborgskravallerna lat sig den lokale SSU-ordf6randen ; Gustav 
Martelur, intervjuas i RKU:s tidning, Rebell, dar han till kommunisterna sade 
att: "Det ar bra att vi kan enas over partigranser och ga sida vid sida" 

Att hyllandet av kommunistiska tyranner och odemokratiska revolutionara 
metoder ar vanligt forekommande inom socialdemokraternas ungdomsforbund 
framgar tydligt av folj ande utdrag ur SSU: s medlemstidning Tvardrag: 

"Det ar uppenbart att det nu ar hog tid for SSUforbundet att inleda en 
omfattande satsning pa den interna ideologiska skolningen. Detta synes 
uppenbart bland annat efter hardfora diskussioner under och efter SSUs 
mellanvalslager om huruvida det ar lampligt eller inte att pa SSUs kursgard 
spatsera omkring med Lenin- knappar pa rockslagen och att hogljutt hylla 
revolutionara latinamerikanska kommunister. " (Mkael Astrom i SSUs Tvardrag 
96/4) 9 Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info "Pa det socialdemokratiska studentforbundets kongress i Orebro var ett av de 
mest omdiskuterade begreppen "revolution", vilket en ovantat stor minoritet 
ville fora in i principprogrammet. I debatten hanvisades till att 
studentforbundet borde atererovra revolutionsbegreppet fran den vanster som 
tog med sig begreppet 1917." (Tvardrag 1997/ 5) Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info 10 Odemokratiska metoder - valfusk, mordbrand, nattliga attacker och rekrytering av barnsoldater 

Socialdemokraterna som nu skall "avsloja" Sverigedemokraternas 
"odemokratiska metoder" ar med stor sannolikhet det parti som oftast 
figurerar i sammanhang dar de demokratiska principerna har fortrampats. I 
basta fall kommer man pa en god andra plats efter sin samarbetspartner 
vansterpartiet. Nedan foljer en kort sammanst alining av det socialdemokratiska 
partiarbetet de senaste aren: 

Enligt Skanska Dagbladet den 29 September 1996, 8 november 1996 och den 13 
november 1996, haktades en framtradande SSU-politiker for att ha anlagt en 
mordbrand i en Shellstation i Lund. Polisen fann vid en husrannsakan hos 
socialdemokraten bevis for annu en annan Shell- attack i form av brev fran 
SSU: aren till en kvinnlig vegan i Umea. 

Nar Sverigedemokraterna 1996 och 1997 forsokte halla torgmoten i Visby 
saboterades dessa av SSU: are som ringade in talarna och skymde dem med 
uppfallda paraplyer samt overrostade talen genom att blasa i visselpipor. 

En fore detta SSU: are i Helsingborg som numera ar aktiv i Sverigedemokraterna 
har avslojat att han under sin tid i SSU fick betalt for att sabotera andra 
partiers valaffischer 

Tidningen Aftonbladet rapporterar den 9 maj 1998 om att SSU tryckt och spridit 
falska moderataffischer, innehallande groteska logner om partiet. 

Den 23 juli 1998 rapporterar SVT om att 17 barn och ungdomar forsvunnit fran 
ett lager i Varmland som arrangerats av SSUs kurdiska avdelning. Barnen 
aterfanns vid ett skolningslager for den kurdiska PKK-gerillan i Tyskland och 
den svenska polisen och Interpol misstankte att de hade tankt anvandas som 
barnsoldater i kriget i Kurdistan. 

Den 20 September 1998 rapporterar TT att socialdemokraternas 
ungdomsforbund i Vaxjo har polisanmalts efter att ha vandaliserat moderata 
affischstall och valtavlor i staden. 

Enligt Aftonbladet den 29 augusti 2000 har flera medlemmar i SSU polisanmalts 
for skadegorelse och ofredande av det moderata landstingsradet i Laholm, 
Anne- Marie Broden. Anmalan hade sin upprinnelse i att ett gang berusade 
SSU: are attackerat Brodens hem med stenar och flaskor. Ingen av stenkastarna 
uteslots ur SSU, da deras handling inte ansags vara ett brott mot stadgarna. Det 
mycket skakade of fret Broden kommenterade handelsen med orden: "Detta ar 
inte vardigt en demokrati" 11 Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info Enligt Blekinge/ Karlshamn tingsratt (B- 1588- 01 (R 7, 0454- 306609) stod tva 
socialdemokrater infor ratta atalade for flera olika former av valfusk i samband 
med kyrkovalet 2001. Enligt vittnen hade de bagge socialdemokraterna bland 
annat lurat aldre personer som ville rosta pa Kristdemokraterna genom att 
erbjuda dem "hjalp" med rostningen for att sedan stoppa socialdemokratiska 
valsedlar i deras kuvert. Vid rattegangen framkom uppgifter som tydde pa att 
socialdemokraterna agnat sig at valfusk i varje kyrkoval sedan 1979. 

I samband med valet 2002 framlades en mangd anklagelser om 
socialdemokratiskt valfusk: 

Nar en sverigedemokrat i Gallivare strax innan valet skulle lagga ut valsedlar 
for partiet hindrades han av en socialdemokratisk valarbetare. 

I Lomma blev sverigedemokratiska valarbetare vittne till hur personer aktiva i 
socialdemokraterna och ABF saboterade partiets valaffischer. Nar 
sverigedemokraterna forsokte stoppa vandaliseringen var de mycket nara att 
bli overkorda av den bil som sabotorerna flydde i. Polisutredningen visade 
senare att bilen var hyrd av SSU-Skane. 

Den 4 September 2002 ertappades SSU: are pa bar gaming da de var i f ard med 
att stjala valplakat fran ett parti i Stockholmstrakten. Nar polisen kom till 
platsen uppdagades det att sabotorerna helt oppet anvant sig av SSU:s 
officiella valbuss och att denna var full av stulna och vandaliserade valplakat. 

I slutet av September 2002 kunde man i tidningen Expressen lasa en rad 
avslojande artiklar om utbrett socialdemokratiskt valsabotage. "Falska samtal 
fran s-hogkvarteret" ; "Hemliga sabotageaktionen slog till mot moderaterna", 
"Fp drabbat: De spred ut att vi var ett rasistiskt parti", var nagra av 
rubrikerna. En kand fore detta socialdemokratisk riksdagsman avslojade i 
Expressen den 30 September 2002 att organiserade sabotagekampanj er var 
nagot som forekommit lange inom socialdemokraterna, men ocksa att partiet 
har en val utarbetad sabotageteknik vid tillfallen da man amnar skapa en 
opinion mot ett parti eller mot en enskild person. Aktionerna skall dessutom ha 
diskuterats i partitoppen. 

I borjan av november 2002 skakades Stockholms arbetarkommun av avslojanden 
om att oegentligheter forekommit vid de interna valen av kandidater till 
stadsdelsnamnden. 

Den 22 november 2002 rapporterade tidningen Aftonbladet om att 
socialdemokratiska politiker i Rinkeby vittnat falskt vid budrostning och 
forfalskat namnteckningar under riksdagsvalet. I Dagens Nyheter den 4 
december avslojade den fore detta socialdemokratiske riksdagsmannen Juan 
Fonseca (som for ovrig av sakerhetspolisen misstankts for att ha agerat 
chauffor at den kommunistiska terrororganisationen Baader-Nfeinhofligan) att 12 Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info en grupp socialdemokrater under ledning av riksdagsmannen Mkos 
Papadoupulos agnat sig at organise rat valfusk redan under valrorelsen 1998. 
Socialdemokraterna skall ha delat ut igenklistrade valkuvert med redan 
kryssade valsedlar i Stockholms invandrartata fororter och i Grekland bland 
greker som atervandrat men behallit sina svenska medborgarskap. Fonseca 
havdar ocksa att valfusket var kant bland socialdemokraternas hogsta ledning i 
Stockholm. 

Enligt Aftonbladet den 28 november 2002 polisanmaldes socialdemokraterna av 
moderaterna for att ha ordnat ett falskt postrostningsmote pa ett aldreboende 
dar det enbart fanns s- valsedlar att valja pa. Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info 13 Kriminalitet - kvinnomisshandel, huliganbrak och eldoverfall 

Hur stor andel av socialdemokraternas fortroendevalda politiker som ar domda 
for nagon typ av brott gar inte att saga. Mg veterligen ar Sverigedemokraterna 
markligt nog det enda parti som utsatts for derma typ av granskning. Skulle 
personer som begatt brott innan eller efter de gatt med i partiet raknas in i 
statistiken over kriminella socialdemokrater (vilket var fallet i Expo:s 
granskning av Sverigedemokraterna, som sedan publicerades av i stort sett 
samtliga av landets medier), da skulle siffran troligen bli ganska hog. 

Klart ar i alia fall att socialdemokraterna inte drar sig for att lyfta fram 
personer med ett brottsligt forflutet, vilket bland annat bevisas av att man 
lyfte fram den fore detta varstingen J an- Emanuel och den fore detta grova 
valdsbrottslingen Paolo Roberto som riksdagskandidater vid det senaste valet 
och att man anvande den fore detta aldringsranaren och svenskhataren DJ 
fVfendez som dragplaster vid en del av sina moten. Klart ar ocksa att det inte ar 
helt ovanligt att socialdemokratiska politiker ar inblandade i grov brottslighet 
(jag bortser da fran den politiskt motiverade brottlighet som berorts ovan). 
Trots att det ar langt ifran alltid som media tillkannager partibeteckningen pa 
atalade och domda politiker kan man dock genom en enkel sokning pa Internet 
finna exempel pa socialdemokratiska politiker som varit inblandade i allt fran 
grov kvinnofridskrankning till vald mot tjansteman och skattebrott bara de 
senaste tva aren. Har folj er ett axplock: 

Blekinge lans tidningar, BLT ; rapporterar den 23 mars 2002 om en 
socialdemokratisk namndsordforande i Karlshamn som star atalad for grov 
kvinnofridskrankning efter att ha under flera ar ha utsatt sin hustru for 
misshandel och hot. 

En socialdemokratisk kommunpolitiker i Karlskoga star, enligt tidningen Brand 
aven han atalad for grov kvinnofridskrankning efter att ha misshandlat sin 
sambo strax efter valet 2002. 

Tidningen Dagens Nyheter rapporterar den 6 mars 2003 om en 
socialdemokratisk kommunfullmaktigeledamot i Stockholm som domts for vald 
mot tj ansteman. 

Tidningen Aftonbladet rapporterar den 14 j anuari 2003 om att en fore detta 
socialdemokratisk politiker gripits i samband med ett huliganbrak. Mannen 
uppges tidigare vara domd for misshandel. 

Enligt en artikel i Sydsvenska dagbladet den 30 maj 2002 star det 
socialdemokratiska finansborgarradet i Malmo, Illmar Reepalu, atalad for 
bokforingsbrott. 

14 

Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info Enligt en artikel i tidningen Falukuriren den 1 juni 2002 ar en socialdemokratisk 
politiker i Alvdalen misstankt for skatte- och bokforingsbrott. 

Enligt Tidningarnas Telegrambyra, TT ; den 14 mars 2002 har det uppdagats att 
en socialdemokratisk riksdagsledamot stulit 700 000 kronor fran 
skattebetalarna. 

Enligt Sveriges Television, SVT ; den 11 juli 2001 domdes en socialdemokratisk 
ex-politiker i Halmstad till tio manaders fangelse for grovt skattebrott. Mannen 
ar tidigare domd till 1, 5 ars fangelse for skattebedrageri. 

Enligt informationsdirektoren vid Skanepolisen ; Lars F6rstell ; den 16 juli 2001 
greps en socialdemokratisk politiker i Tomelilla sedan han oppnat eld mot en 
grupp ungdomar. En av ungdomarna skottskadades i ryggen och en annan i 
benet. 

Mattias Karlsson Sverigedemokraterna Filen ar nerladdad fran www.sd-kuriren.info 15